EKL:n jäsenille on tehty yksityistapaturmavakuutus

31.1.2023

EKL:n jäsenille on tehty yksityistapaturmavakuutus

22.9.2019

Vakuutuksen tiedot ovat ohessa. Vakuuutus koskee jäseniä liiton piirin ja yhdistyksen toiminnassa. Lisätietoja saa liiton toimistosta Marja-Leena Lhetimäeltä puh.0400-713029 ja s-posti: marjaleena.lehtimaki@elakkeesaajat.fi

Täydelliset ennen vakuutussopimuksen tekoa annettavat ja vakuutussopimusta koskevat tiedot löydät vakuutusehdoista (Yksityista- paturmavakuutus Yritykset ja yhteisöt RT10) ja vakuutuskirjasta.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

 

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

û lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkky- vaikutusta

û vammaa, joka on aiheutunut puremisesta hampaalle, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä

û akillesjänteen repeämää, nikamavälilevyn, vatsan ja nivusalueen tyrää, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi

û tapaturmasta riippumatonta tuki- ja liikuntaeli- mistön rappeutumista.

 

 

Mitä vakuutus kattaa?

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruu- miinvamman hänen sitä tahtomatta.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasumyrkytys, lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen. Lisäksi vakuutuksesta korvataan paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma sekä äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvamma, jonka pääasiallisena syynä ei ole ollut vakuutetun sairaus tai ruumiinvika.

Vakuutuksesta maksetaan valittujen turvien mukaisesti korvauksia vakuutuskirjalla mainittuihin vakuutusmääriin asti.

Tapaturman hoitokuluja tapaturmaa kohden enintään vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti

 • Esimerkiksi lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, fysikaalinen hoito sekä kohtuulliset matkakulut korvattaviinhoitoihin ja tutkimuksiin.

 

Haittakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysy- västä haitasta

 • Haittakorvaus määritellään sosiaali- ja terveys- ministeriönhaittaluokituksenmukaan.Täydestä pysyvästähaitastamaksetaansovittuhaittakor- vausjaosittaisestahaitastahaittaavastaavasovitusta haittakorvauksesta.

Kuolemantapauskorvaus tapaturman aiheutta- masta kuolemasta

 • korvaus, jos vakuutettu kuolee kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

Päiväkorvaus tapaturman aiheuttamalta ohime- nevältä työkyvyttömyysajalta

 • Sovittua päiväkorvausta maksetaan enintään vuoden ajan tapaturmapäivästä. Päiväkorvauk- sessa on vakuutuskirjassa mainittuomavastuu-aika.

 

 

Yrityksen yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jonka voi ottaa esimerkiksi yrityksen henkilökunnalle, vierailevalle ryhmälle tai yhdistyksen jäsenille. Vakuutuksen voi ottaa täysajan vakuutuksena, vapaa-ajan vakuutuksena tai työajan vakuutuksena. Sen voi ottaa myös esimerkiksi tietyn tapahtuman kuten leirin tai talkootyön ajaksi. Vakuutuksen voi ottaa jatkuvana tai määräajaksi. Vakuutuksen kattavuuden voit valita alla kerrotuista turvista.

Missä vakuutusturva on voimassa?

 • Vakuutusturva on voimassa valitulla alueella; joko kotimaassa, ulkomailla tai kaikkialla maailmassa. Vakuutus, joka on valittu olemaan voimassa ulkomailla tai kaikkialla maailmassa, on ulkomailla voimassa yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan matkan alkamisesta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

 • Anna vakuutussopimusta solmittaessa täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot vakuutettavista.
 • Ilmoita viipymättä, jos vakuutusopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.
 • Vakuutuksen voimassaollessa maksa vakuutusmaksut.
 • Korvausta haettaessa on tehtävä vahinkoilmoitus ja annettava pyydetyt ja oikeat tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

 • Vakuutus maksetaan viimeistään eräpäivänä pankin kautta viitenumerollisella laskulla. Voit maksaa vakuutuksen myös verkkolaskuna.
 • Voit maksaa jatkuvan vakuutuksen vuosimaksun yhdessä tai useammassa erässä. Määräaikainen vakuutus maksetaan yhdessä erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutusturva alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun vakuutuksesta sovitaan. Jatkuva vakuutus on voimassa toistaiseksi. Mää- räaikainen vakuutus on voimassa sovitun määräajan. Jatkuva vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutustur- van. Yksittäisen vakuutetun osalta vakuutus päättyy, kun hän eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn vakuutettujen ryhmään. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään70 vuotta. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.